Privacy verklaring

Flex Vastgoed respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flex Vastgoed verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mail adres;
– Bankrekeningnummer;
– IP adres;
– Overige zaken zoals opgenomen in onze cookieverklaring.

Doeleinden van de gegevensbewerking
Flex Vastgoed verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigd belang. De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Verzenden nieuwsbrief;
– Het afhandelen van uw betaling;
– Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Flex Vastgoed zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Delen met derden
Flex Vastgoed verstrekt uw gegevens die wij verzameld hebben uitsluitend aan derden indien dit nodig is:
– Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;
– Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Flex Vastgoed zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Er vindt geen overdracht plaats van persoonsgegevens die wij via onze website verwerken naar landen buiten de Europese Unie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flex Vastgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flex Vastgoed) tussen zit. 

Beveiliging
Flex Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@flex-vastgoed.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flex Vastgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flex Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Verzoeken kunt u schriftelijk melden bij onderstaand adres:
Flex Vastgoed
Korenbloem 39
4421 MH KAPELLE
Of via e-mail naar: privacy@flex-vastgoed.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail melden naar privacy@flex-vastgoed.nl. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy verklaring
Flex Vastgoed behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. De actuele versie publiceren wij op onze website www.flex-vastgoed.nl.